Others Important

1. Email मा 25MB भन्दा ठूलो File कसरी पठाउने || Send Big File in Email || Send Video file via Email

Send more than 25 mb file from gmail/email

2. Download Nepali Stylish Fonts for Graphics Design || २७ नयाँ नेपाली Fonts डाउनलोड गर्नुहोस

Download Nepali Fonts

3. PDF File बाट चाहीएका Page हरु मात्र Extract गरि Automatic नयाँ File बनाउने Pdf Cutter कसरी चलाउने

Pdf extract and merge