पंचदेव पूजा तथा ध्यान मंत्र-Panchadev Dhyan Mantra and Panchadev Puja vidhi

पंचदेव (Panchdev puja) को ध्यान कसरी गरिन्छ । पंचदेव पूजा विधि

ज्योतिष शास्त्रका अनुसार प्रत्यक्ष देवता सूर्य, प्रथम पूज्य भगवान गणेश, देवी दुर्गा, देवाधिदेव भगवान शिव र भगवान विष्णु, लाइ पंचदेव भनिन्छ । पंचदेवको ध्यान कसरी गर्ने तल दिए अनुसार पंचदेवको ध्यान गरिन्छ । Punchadev को Puja तथा ध्यानले तपाइको जिवनमा चाँडै सकारात्मक असर देखिन्छ । panchadev puja मा तलका पंचदेवहरुको अति महत्वपूर्ण ध्यान गर्नाले सदैव सुख शान्ति तथा चाहेको मनकामना पूरा हुन विश्वास शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ .

panchadev puja vidhi
Panchadev puja vidhi

 

Ganesh Dhyan – गणेश ध्यान मंत्र

प्रात: स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्।
उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड – माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्।।
खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं
प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ । दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरंवन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥
ॐ गं गणपतये गंधम समर्पयामि
ॐ गं गणपतये पुष्पं समर्पयामि
ॐ गं गणपतये धूपं समर्पयामि
ॐ गं गणपतये दीपं समर्पयामि
ॐ गं गणपतये नैवेद्यं समर्पयामि
ॐ गं गणपतये ताम्बूलं समर्पयामि
ॐ गं गणपतये नमः

Vishnu Dhyan Mantra- विष्णु ध्यान मंत्र

प्रात: स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम् । महाभिभृतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् ॥
उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शंख गदां पंकजंचक्रंबिभ्रतमिन्दिरावसुमतीसंशोभिपार्श्वद्वयम्‌ । कोटीरांगदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभै-र्दीप्तं श्विधरं स्ववक्षसि लसच्छीवत्सचिह्रं भजे ॥
ॐ श्री विष्णवे गंधम समर्पयामि
ॐ श्री विष्णवे पुष्पं समर्पयामि
ॐ श्री विष्णवे धूपं समर्पयामि
ॐ श्री विष्णवे दीपं समर्पयामि
ॐ श्री विष्णवे नैवेद्यं समर्पयामि
ॐ श्री विष्णवे ताम्बूलं समर्पयामि
ॐ दं विष्णवे नमः
ॐ नमो नारायणाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

Shiv Dhyan Mantra- शिव ध्यान मंत्र

प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् ।
खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारूचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ ।
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभय हरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ।
ॐ नमः शिवाय गंधम समर्पयामि
ॐ नमः शिवाय पुष्पं समर्पयामि
ॐ नमः शिवाय धूपं समर्पयामि
ॐ नमः शिवाय दीपं समर्पयामि
ॐ नमः शिवाय नैवेद्यं समर्पयामि
ॐ नमः शिवाय ताम्बूलं समर्पयामि
ॐ नमः शिवाय
ॐ हौं जूं सः माम् पालय पालय

Surya dev Dhyan Mantra- सूर्य देव ध्यान मंत्र

प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, रूपं हि मण्डलमृचोअथ तनुर्यन्जूषि।
सामानि यस्य किरणा: प्रभावादिहेतुं, ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्।।
रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं
भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि।
पद्मद्वयाभयवरान्‌ दधतं कराब्जै-
र्माणिक्यमौलिमरुणांगरुचिं त्रिनेत्रम्‌॥
ॐ श्री सूर्याय गंधम समर्पयामि
ॐ श्री सूर्याय पुष्पं समर्पयामि
ॐ श्री सूर्याय धूपं समर्पयामि
ॐ श्री सूर्याय दीपं समर्पयामि
ॐ श्री सूर्याय नैवेद्यं समर्पयामि
ॐ श्री सूर्याय ताम्बूलं समर्पयामि
ॐ घृणिः सूर्य आदित्याय नमः

Durga mata Dhyan Mantra- माता दुर्गा ध्यान मंत्र

प्रात: स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् ।
दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्त्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम् ।।
सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः
शंख चक्रधनुः शरांश्च दधती नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता।
आमुक्तांगदहारकंकणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरादुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला॥
ॐ दुं दुर्गायै गंधम समर्पयामि
ॐ दुं दुर्गायै पुष्पं समर्पयामि
ॐ दुं दुर्गायै धूपं समर्पयामि
ॐ दुं दुर्गायै दीपं समर्पयामि
ॐ दुं दुर्गायै नैवेद्यं समर्पयामि
ॐ दुं दुर्गायै ताम्बूलं समर्पयामि
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै

Leave a Comment

Your email address will not be published.